Psykoterapimottagningen är miljödiplomerad av Göteborgsregionens Kommunalförbund. Psykoterapimottagningen i Lerum ska rutinmässigt ta hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår i samband med företagets verksamhet. Miljöarbetet ska vara aktivt och sträva emot långsiktig hållbarhet och ständig förbättring.

Psykoterapimottagningen i Lerum ska inom sin verksamhet

* följa gällande miljölagstiftning och förordningar
* eftersträva en bra och säker arbetsmiljö
* minska företagets miljöbelastning genom att;

- hantera avfall genom källsortering och återvinning
- använda rutiner för inköp av varor och tjänster som ställer relevanta miljökrav
- minska användningen av energi och förbrukningsmaterial.